Püsiva elukoha registreerimine välisriigis

Püsiva elukoha välisriigis registreerimise taotluse esitamine

Taotluse saab esitada riigiportaali eesti.ee e-rahvastikuregistris. Elukoha registreerimistaotlus on võimalik esitada ka peakonsulaadile või aukonsulile.

Taotluse saab edastada:

  • posti teel peakonsulaadile aadressil 101 Natoma St, 3rd floor, CA 94105, San Francisco või Eesti aukonsulile. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel aadressile [email protected] digitaalallkirjastatult.

Konsulaarametnik edastab välisriigis püsivalt elava isiku elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.

Püsivalt välisriigis elamise registreerimine on soovitatav eelkõige neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimine on kasulik, sest see võimaldab tagada isiku õigused, mida Eesti riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes. Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Juhime tähelepanu sellele, et üliõpilased võivad välisriigis õppides teatud tingimustel saada jätkuvalt Eesti Haigekassa kindlustust ning see õigus on seotud residentsusega. Seega soovitame üliõpilastel enne elukoha muutmist võtta ühendust Eesti Haigekassaga, et teada saada täpsemaid kindlustuse saamise tingimusi.

Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 “Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid”.