Dokumentide tellimine

Peakonsulaadi kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste väljastatavaid dokumente: arhiividokumente, tõendeid kodakondsuse puudumise ja karistamatuse kohta, apostille Eesti ametiasutuste väljastatud dokumentidele.

Dokumendi tellimiseks tuleb esitada:

  • dokumendi tellimistaotlus
  • koopia tellija isikut tõendavast dokumendist
  • lisadokumendid vastavalt tellitavale dokumendile
  • tasuda riigilõiv

Arhiividokument

Arhiividokumendi ja perekonnakirja kinnitatud ärakirja tellimiseks esitatakse lisaks küsimustik eestivene või inglise keeles. Dokumendi tellimust saab esitada konsulaadis, kui dokumendi väljastab Eestis arhiiv vms asutus (eesti keeles).

Tõend kodakondsuse puudumise kohta

Kodakondsuse puudumise kohta tõendi tellimisel esitatakse täiendavalt avaldus tõendi saamiseks selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust. Tõendi väljastab Politsei- ja Piirivalveamet Eestis (eesti keeles) tasuta.

Konsulaadi vahendusel Eesti ametiasutuse väljastatud dokumendile apostille’i tellimine Eesti notarilt

Apostille kinnituse tellimisel esitatakse lisaks avaldus apostille’i saamiseks ja dokument, mille kinnitamist soovitakse. Dokumendi kinnitab apostille’iga notar Eestis.

Lisaks dokumendi tellimise eest tasutavale riigilõivule, tuleb tellija tasuda ka notaritasu, käibemaksu ja tagasisaatmisel postiga postiteenuse tasu (tasutakse notarile tema esitatud arve alusel). Lisateave Notarite Koja veebilehel: dokumendi apostillimine.

Karistusregistri teatis

Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate/Certificate of good conduct) väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel. Esmakordne teatis on tasuta.

Teatis väljastatakse eesti keeles. Eestikeelne teatis tuleks Ameerika Ühendriikides kasutamiseks tõlkida või täiendavalt kinnitada konsuli antud tõendiga (milles sisuliselt kinnitatakse isikuandmete õigsust ja karistusregistri teatise sisu).

Nimemuutmise tõend

Nimemuutmise tõendi tellimisel tuleb arvestada, millal ja kuidas on nimemuutmine vormistatud. Kui nimemuutmise otsus on tehtud pärast 31.03.2005, annab tõendi siseministeerium või maavalitsus (sh Tallinna PSA), kes otsustas nime muutmise (tellitakse väljavõte vastavast käskkirjast või otsusest). Sel juhul tuleb lisaks dokumendi tellimistaotlusele täita küsimustik (eesti, vene või inglise keeles).

NB! Peakonsulaat saadab tellitud dokumendid tavapostiga. Kui eelistate edastamist kiir- või tähitud posti teenusega, palume edastada koos dokumendi tellimusega FEDEX EXPRESS teenusena vormistatud ettemakstud adressaatkleebis, et saaksime passi postitada teie poolt märgitud aadressil.